വീട്

കരിക്കംപള്ളില്‍, തത്തംപള്ളി, ആലപ്പുഴ 
നന്നാട്ട്, എടത്വ
നന്നാട്ടുമാലില്‍, ചെക്കിടിക്കാട്, എടത്വ
കാട്ടുങ്കല്‍, ചെക്കിടിക്കാട്, എടത്വ